top of page

בטיחות

כמובן שנושא הבטיחות מטופל אצלנו בהקפדה יתרה. לצורך כך אנו מעבירים את הצוות שלנו הכשרה בעזרה ראשונה, ישנם נהלי בטיחות ברורים וכתובים (בצהרון קיים תיק נהלי בטיחות וכל הילדים מבוטחים בביטוח מקיף) בכל יום מתבצעת בדיקת שמות ומתקיים תיעוד מלא,

הן בקבלת הילדים והן בפיזור.

בכדי להבטיח את ביטחון ילדיכם איננו מאפשרים שחרורם ללא מבוגר שאושר על ידכם מראש.

bottom of page